Галузеве машинобудування

Спеціальність

133

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Кваліфікація  спеціаліста – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікаційна характеристика

Професійне призначення фахового молодшого бакалавра

      Молодший бакалавр підготовлений до професійної діяльності по участі в розробці і забезпеченню технологічних процесів та оснащення до них, а також організації обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

      Молодший спеціаліст призначений для роботи на машинобудівних підприємствах та у проектно-технологічних організаціях.

 

Типові завдання діяльності та уміня, якими повинен володіти випускник вищого навчальногозакладу:

Розробка технологічних процесів виробництва на прості продукції та її елементи

       Обирати і обґрунтовувати метод одержання заготовки для забезпечення найбільш економічного виробництва та виконувати її креслення; встановлювати технологічну послідовність проходження заготовки в процесі її обробки для одержання заданої деталі; вибирати металообробне обладнання для забезпечення виконання технології одержання деталі; визначати і обчислювати режими різання, які б забезпечували високу якість продукції і максимальне використання обладнання; вибирати універсальні пристосування і інструмент; обраховувати трудомісткості операцій; виконувати і оформляти операційні і маршрутні технологічні карти, карти контролю та комплектації, узгоджувати розроблений технологічний процес в підрозділах і службах підприємства; розробляти управляючі програми для металообробного обладнання, промислових роботів з різними системами програмного управління.

Розробка режимів виробництва

      Визначати тип виробництва; розраховувати виробничі і страхову партії для забезпечення ритмічності роботи дільниці; фонди часу обладнання та робітників, коефіцієнти завантаження обладнання, чисельність робітників з врахуванням можливості багатоверстатного обслуговування та допоміжних працівників на дільниці; визначати найбільш ефективний метод руху заготовок; вибирати і обґрунтовувати необхідне транспортне обладнання для забезпечення виконання технологічного процесу; визначати такт, темп, ритм, продуктивність та інші показники поточної лінії.

Розрахунок норм витрат сировини, матеріалів, палива, інструментів, енергії, економічної ефективності технологічних процесів

      Обчислювати кількість основних і допоміжних матеріалів, електричної і теплової енергії, стиснутого повітря для забезпечення випуску всього обсягу продукції і її одиниці; розраховувати основну і додаткову заробітну плату з урахуванням коефіцієнтів виконання норм виробітку, нарахування на заробітну плату; розраховувати статті калькуляції технологічної собівартості продукції; визначати термін окупності технологічного процесу, порівнювати основні економічні показники технологічного процесу, що проектується, з тим, що існує на практиці, і робити з цього висновки.

Впровадження технологічних процесів

     Робити планування розміщення обладнання дільниці, транспортних засобів, джерел освітлення з урахуванням вимог протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм; формувати місячні, декадні і добові графіки завантаження технологічного обладнання, слідкувати за їх виконанням; проектувати оснащення робочих місць верстатників різного профілю, контролерів, налагоджувальників та інших робітників дільниці.

Формування виробничих бригад і розстановка робітників

      Формувати склад виробничих бригад, підбирати бригадирів, з найбільшою ефективністю закріпляти робітників за робочими місцями.

Організація праці на дільниці

      Різними методами проводити фотографування і хронометраж робочого часу, аналізувати їх; розраховувати нові норми часу і виробітку; формувати місячні та змінні завдання виробничим бригадам та окремим робітникам; оформляти наряди та інші облікові документи; складати заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на дільниці; проводити інструктажі з техніки безпеки; контролювати виконання правил техніки безпеки робітниками; розслідувати нещасні випадки і складати акти та інші необхідні в цьому випадку документи; вимірювати основні показники освітлення, шуму, запилення та інших виробничих факторів, оформляти відповідні документи; забезпечувати ритмічну роботу дільниці; оформляти табелі робочого часу, наряди на виконану роботу, акти простою з вини адміністрації.

Забезпечення безперебійної подачі на дільницю заготовок та інструменту

      Використовуючи засоби стимулювання праці та вірного підбору кадрів вміти забезпечувати безперебійну і ритмічну подачу на дільницю заготовок.

Розробка заходів щодо попередження та ліквідації браку

      Виявляти і аналізувати причини браку на дільниці, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку.

Складання технічних завдань на проектування технологічних пристосувань та спеціальних інструментів

      Формулювати технічні завдання на проектування спеціального технологічного обладнання і спеціального інструменту.

Оформлення технічної документації на продукцію

      Складати і оформляти технічну документацію, яка засвідчує якість і комплектність продукції (паспорти, сертифікати і та ін.).

Організація роботи з контролю продукції і перевірка виконання виробничих норм і правил на дільниці

      Організувати роботу контролерів і контроль якості та комплектності продукції на дільниці, контролювати правильність встановлення сортності продукції і відповідності її стандартам, технічним вимогам і кресленням; перевіряти виконання інструкцій та методик з технічного контролю на робочих місцях, контролювати якість тари і упаковки, збереження сировини, напівфабрикатів, готової продукції, виконання графіків перевірки на точність обладнання, контрольно-вимірювальних засобів; встановлювати відхилення в роботі обладнання, які можуть привести до зниження якості продукції чи до виникнення небезпеки в роботі персоналу; діагностувати техніко-технологічні показники обладнання після його ремонту чи реконструкції.

      Встановлювати відхилення від правил експлуатації обладнання; аналізувати точність виконання технологічного процесу на виробництві і здійснювати заходи щодо попередження його порушення; вимірювати розміри деталі, встановлювати їх відповідність кресленням і технічним умовам.

Контроль механічних і фізико-технічних якостей матеріалів і готових виробів

      Розраховувати параметри міцності деталей; випробовувати матеріали та готові вироби на міцність, витривалість, межу текучості та інше; визначати і аналізувати стан кристалічної структури металів і робити висновки про їх здатність для виробництва.

Аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці

      Аналізувати причини невиконання зобов’язань і завдань, вишукувати можливості скорочення циклу виготовлення продукції, виявляти виробничі резерви; виявляти факти переплати заробітної плати, перевищення темпів росту зарплати в порівнянні з темпами росту продуктивності праці.