Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Спеціальність

141

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Кваліфікація молодшого спеціаліста – технік-електрик

 

Кваліфікаційна характеристика

Професійне призначення молодшого спеціаліста:

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності по монтажу, налагоджуванню, експлуатації, ремонту і випробуванню електроустаткування та автоматичних промислових установок і технологічних комплексів, а також проектуванню, конструюванню електроустаткування та автоматизації промислових установок і технологічних комплексів.

 

Типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу

 

Технологічне забезпечення ведення монтажних робіт

Складати проект виконання електромонтажних робіт; складати схеми електричного підключення для різних видів електроустаткування; складати оптимальний варіант ведення електромонтажних робіт; на основі нормативної документації розробляти організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпечне виконання електромонтажних робіт; для кожного технологічного процесу добирати типи та види електроустаткування відповідно до його характеристик; розраховувати кількість одиниць електроустаткування згідно вимог виробництва; використовуючи технологічну схему та результати розрахунків, номенклатуру електроустаткування, складати електричні схеми; виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень.

Технологічне забезпечення робіт з експлуатації електроустаткування

Забезпечувати надійну безаварійну економічну експлуатацію електроустаткування, користуватися електричними схемами електроустаткування.

Технологічне забезпечення ведення ремонтних робіт

Розробляти проекти виконання ремонтних робіт кабельних мереж, електричних машин, повітряних ліній електропередач, електроустаткування підйомно-транспортних механізмів, електроустаткування потоково-транспортних механізмів і електричних візків, електроустаткування спеціального призначення.

Технологічне забезпечення провадження пусконалагоджувальних робіт

Визначати обсяг налагоджувальних робіт; розраховувати чисельність та кваліфікацію технічного персоналу, необхідного для виконання пусконалагоджувальних робіт; складати програми з налагодження окремих видів електроустаткування (електричних машин, перетворювачів, пускорегулювальної апаратури, засобів автоматичного керування, елементів захисту, релейно-контакторних схем керування, безконтактних схем керування електроустаткуванням, замкнених схем керування електроприводами); визначати обсяг налагоджувальних робіт, які можуть бути виконані до монтажу електроустаткування на об’єкті; складати перелік приладів, пристроїв і матеріалів, необхідних для виконання налагоджувальних робіт.

Конструкторська підготовка провадження монтажних, ремонтних та експлуатаційних робіт

Обґрунтовувати прийняті технічні  рішення з систем електроприводів  та електропостачання відповідно до умов виробництва; розраховувати оптимальні теплові та економні режими роботи електроустаткування; вибирати експлуатаційні режими роботи електроустаткування відповідно до умов виробництва; розробляти конкретні технічні заходи з енергозбереження  в електроприводах та системах електропостачання; вибирати сучасні електричні машини та напівпровідникові перетворювачі; використовувати мікропроцесори, програмовані контролери, автоматизовані системи керування; читати, виконувати, вносити зміни в схеми електричні, функціональні, технологічні, структурні та принципові; розробляти, читати та вносити зміни у схеми електричних з'єднань та електричних підключень; розраховувати та вибирати за потрібними параметрами апаратуру управління та захисту електроустаткування; оформляти замовлення на виконання різних видів ремонтів електроустаткування.

Виконання монтажних робіт

Виконувати розмітку місця розташування електроустаткування та трас електричних мереж; монтаж електричних мереж (відкритих, в трубах, траншеях, каналах та інших); монтаж освітлювальних приладів та щитків; монтаж щитків розподільчих низької та високої напруги; монтаж електричних машин різних конструкцій та потужностей; монтаж комплектних трансформаторних підстанцій; монтаж апаратів управління та захисту, вимірювальних приладів, їх електричне з’єднання та маркування проводів і кабелів; монтаж заземлюючих пристроїв.

Експлуатація електроустаткування

Виконувати оперативні перемикання в електричних мережах, виводити в ремонт і вволити я експлуатацію електроустаткування після ремонту; виявляти несправності та пошкодження в роботі електроустаткування і ліквідовувати їх; локалізовувати та ліквідовувати аварійні режими роботи в системах електропостачання; надавати першу медичну допомогу потерпілим від дії електричного струму.

Виконання ремонтних робіт

Виконувати ремонт арматури освітлювальних, кабельних мереж, електричних машин, пускорегулювальної апаратури та щитів розподільчих в низьковольтних та високовольтних, контрольно-вимірювальних приладів, заземлюючих пристроїв, повітряних ліній електропередач, електроустаткування підйомно-транспортних механізмів і пасажирських ліфтів електроустаткування потоково-транспортувальних механізмів та електричних візків, електроустаткування спеціального призначення.

Провадження пусконалагоджувальних робіт

Налагоджувати електричні машини та пускорегулювальну апаратуру до них, перетворювачі, засоби автоматичного управління, релейно-контакторні схеми управління електроустаткуванням, безконтактні схеми управління та захисту електроустаткування, замкнені схеми управління електроприводами.

Діагностика стану електроустаткування

Контролювати дотримання Правил технічної експлуатації електроустаткування; виявляти несправності в електроустаткуванні та оформляти відповідну документацію; проводити контроль та випробовування електроустаткування; організовувати та проводити випробовування електроустаткування після ремонту або модернізації; проводити контроль дотримання графіків перевірки вимірювальних приладів; проводити контроль за раціональним використанням електричного освітлення.

Контроль електромонтажних робіт

Проводити перевірки на відповідність змонтованого електроустаткування проектам; розробляти та реалізовувати програму післяремонтних випробувань електроустаткування; проводити контроль стану засобів електробезпеки на об’єкті.

Контроль якості електроенергії та режимів роботи її споживачів

Проводити контроль та аналіз основних параметрів; впроваджувати заходи з економії електроенергії.

Практична діяльність з організації електромонтажних, ремонтних та пусконалагоджувальних робіт

Користуватися технічною документацією ведення електромонтажних робіт; оформляти необхідну документацію на виконання електромонтажних робіт; оформляти документацію на виконані електромонтажні, ремонтні, пусконалагоджувальні роботи та здачу обладнання до експлуатації; виконувати ремонти електроустаткування відповідно до вимог технічного обслуговування і ремонту; застосовувати компенсаційні пристрої; дотримуватись режиму економії при експлуатації основного технологічного електроустаткування цеху та електроосвітлення; організовувати роботу та координувати дії робітників підрозділу; створювати психологічних мікроклімат і ефективні ділові стосунки; володіти прийомами ділового спілкування; орієнтуватися в питаннях соціальної спрямованості.