Будівництво та експлуатація будівель та споруд (2)

 

 Спеціальність 192

 

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Кваліфікація  спеціаліста – фаховий молодший бакалавр

 

 

 

Кваліфікаційна характеристика

 

Професійне призначення фахового молодшого бакалавра:

 

Молодший бакалавр підготовлений для професійної діяльності по будівництву та експлуатації будівель та споруд, монтажу і транспортування будівельних конструкцій, організації будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках та розробки проектно-технологічної документації, а також проектування конструкцій, основ і фундаментів будівель; розробки проектно-конструкторської документації.

 

Типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу:

Спеціальність відповідно до Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти, своєю метою має навчання студентів вказаного рівня основам розрахунку і проектування конструкцій, основ і фундаментів, з якими найчастіше доводиться мати справу в будівельній практиці.

При навчанні за фахом техніка-будівельника базового рівня мова піде про найбільш прості і в той же час широко поширені будівельні конструкції, які використовуються  в будівлях і спорудах.

Вивчаються тісно пов'язані між собою дисципліни, такі, як "Технічна механіка", "Будівельні конструкції", "Будівельні матеріали", "Архітектура будівель", "Економіка" і "Технологія будівельного виробництва","Інженерна геодезія","Інженерне креслення" та інші.

«Будівельні конструкції» як учбова дисципліна навчає студентів основам розрахунку і проектування конструкцій, основ і фундаментів, розробки проектно-конструкторської документації

Великий асортимент будівельних матеріалів вимагає вивчення їх фізико- механічних властивостей за допомогою лабораторних і інших випробовувань які розглядає дисципліна  «Будівельні матеріали».

«Архітектура будівель» займається основами архітектурно-будівельного проектування, конструктивних елементів.

«Економіка» вирішує питання економічності і доцільності при проектуванні конструкцій, обробки проектно-кошторисної документації та забезпечення правильності складання і оформлення документів з нормування та оплати праці робітників.

"Технологія будівельного виробництва" - вивчає зручності  виготовлення, монтажу і транспортування будівельних конструкцій, організації будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках та розробку проектно-технологічної документації, забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві у повсякденних умовах і в екстремальних ситуаціях.

Питання сучасних розрахунків, які немислимі без використання ЕОМ, особливо при виконанні розрахунків складних конструкцій і споруд, займається «Системи автоматизованого проектування».

«Інженерна геодезія» - наука про вимірювання земної поверхні, передбачає вивчення студентами геодезичних приладів та інструментів, способів геодезичних вимірів ,методів математичного опрацювання цих вимірів та виконання робіт з прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків

Під час вивчення «Інженерного креслення» отримуються навички проектування промислових та цивільних будівель і споруд.

У період проходження практики (навчальна, геодезична, технологічна, переддипломна) закладаються основи досвіду професійної діяльності,практичних умінь і навиків, професійних якостей особистості фахівця, оволодіння сучасними методами та засобами праці в галузі будівництва для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних робіт у реальних ринкових і виробничих умовах.

Проводиться навчання по виконанню штукатурних, столярних робіт, робіт з покриття підлоги та облицювання стін плиткою,інших видів діяльності, пов’язаних з покриттям підлоги і стін, робіт із скління, малярних робіт, інших робіт з завершення будівництва.

Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими оволодіває випускник вищого навчального закладу

Проектно-конструкторська функція: у відповідності із завданням на проектування будівель і споруд під керівництвом спеціалістів, використовуючи діючі будівельні норми і стандарти в умовах проектної організації або конструкторського бюро на автоматизованому робочому місці за допомогою ПЕОМ, виконувати робочі креслення; вносити зміни в робочі креслення з урахуванням сучасних технологій, нових конструкцій і матеріалів; складати конструктивні схеми і специфікації конструкцій, відомості матеріалів, аналізувати структурну схему будівель, чітко уявляючи роботу окремих елементів конструкцій, їх взаємодію між собою, правильно визначати розрахункову схему елементів, визначати зусилля в елементах , визначати небезпечні перерізи з точки зору міцності і жорсткості конструкцій.

На підставі даних про призначення будівель та існуючих будівельних норм визначати види навантажень і їх розподіл на конструкції; розробляти проектно-технологічну документацію на підставі діючих положень про ціноутворення, вимог до управління будівельним виробництвом в умовах ринкових відносин під керівництвом спеціалістів; Складати кошториси, договори та контракти , використовуючи ПЕОМ і нормативну документацію;  розробляти окремі елементи проектів виробництва робіт та проектів організації виробництва.

На підставі знань з інженерної геодезії з урахуванням сучасної екологічної ситуації, під керівництвом спеціалістів, виконання робіт з прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків: виконувати вертикальну і горизонтальну прив’язку будівельного майданчика, виконувати зйомку закінчених будівельних етапів, складати плани вертикального планування, плани благоустрою, при розробці проекту організації робіт передбачати заходи щодо виконання вимог санітарної інспекції, охорони праці, охорони навколишнього середовища, розробляти заходи щодо збереження матеріалів.

На підставі знань, отриманих при вивченні дисципліни “Інженерно-технічне обладнання будівель”, читати схеми систем водопостачання і каналізації, теплогазопостачання і вентиляції; виконувати роботи з ув’язання прийнятих проектних рішень з іншими розділами проекту

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу на посадах: технік-будівельник, доглядач будови, технік-доглядач, технік-проектувальник, технік, технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва.

Він повинен вміти орієнтуватись в проектно-кошторисній документації на основі змісту робочих креслень і кошторисної документації, прив’язувати матеріали проектно-кошторисної документації до місцевої будівельної бази складати замовлення на виготовлення конструкцій і постачання збірних конструкцій, читати марки конструкцій, визначати марки будівельних матеріалів.

На основі комплекту робочих креслень, проекту організації будівельних робіт для забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт:

- здійснювати необхідні розбивочні роботи;

- вести геодезичний контроль в ході технологічних операцій;

- організовувати безпечне виконання робіт в умовах реконструкції (демонтаж, розбирання, часткове або повне руйнування конструкцій).

- розробляти виробничі графіки виконання робіт з урахуванням технологічної послідовності;

- розставляти робітників і бригади на робочі місця;

- визначати і підраховувати обсяги виконаних робіт;

- здійснювати формування бригад (кількісний, професійний, кваліфікаційний склад);

- складати акти на сховані роботи;

- вести журнал виконання робіт та інше.