Інженерія програмного забезпечення

   Спеціальність

121


ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Кваліфікація  спеціаліста – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікаційна характеристика

 

Професійне призначення  спеціаліста:

      Фаховий молодший спеціаліст – програміст за спеціальністю “Розробка програмного забезпечення” підготовлений для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійно кваліфіковані рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

 

Типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу:

Системний аналіз і виконання постановки задачі

Використовуючи матеріали про технічне, програмне і інформаційне забезпечення обґрунтовувати і вибирати середовище програмування та технічні засоби.

      Використовуючи методи індивідуального, типового та автоматизованого проектування, аналізуючи дані обстеження об'єкту автоматизації вибирати структуру вхідної, вихідної інформації.

Створення програмного забезпечення

  Використовуючи існуючі методи відладки вміти відлагоджувати розроблене програмне забезпечення.Використовуючи реальні вхідні дані, критичні режими роботи програми розробляти тестові дані і проводити тестові випробування.Спираючись на конкретні виробничі ситуації, розробляти технічну документацію і здійснювати супровід розробленого програмного забезпечення.

Використання стандартного та прикладного програмного забезпечення

           Користуючись довідковою літературою і системами допомоги прикладного програмного забезпечення, брати участь у використанні сучасних пакетів прикладних програм (текстових та табличних процесорів).

Вибір, налагодження та тестування засобів обчислювальної  техніки

    Використовуючи технічну документацію та спираючись на технічні характеристики, вміти вибирати конфігурацію персонального комп'ютера стосовно розв'язуваної задачі. Використовуючи знання фізичних основ побудови ЕОТ і спираючись на технічну документацію, брати участь у використанні нових технічних засобів.Володіючи теоретичними знаннями операційних систем і операційних оболонок, використовуючи систему допомоги, брати участь у використанні засобів сучасних операційних систем.Під керівництвом спеціаліста брати участь в роботі глобальних комп’ютерних мереж.Використовуючи спеціальну апаратуру, модеми, відповідне програмне забезпечення створювати і експлуатувати локальні мережі персональних комп'ютерів.

Робота з базами даних

        Знаючи принципи функціонування СКБД, володіючи навиками роботи в інтерактивному режимі, брати участь у використанні сучасних систем керування базами даних.Використовуючи стандартні засоби СКБД, спираючись на системи допомоги створювати та обслуговувати бази даних, використовуючи стандартні засоби впорядкування та пошуку створювання звітів.

Аналіз даних бухгалтерського обліку, статистичної звітності

      Використовувати дані бухгалтерського обліку, статистичної звітності з метою автоматизованої обробки інформації. Приймати участь в визначенні організаційно-економічної суті задачі.

Розрахунок вартості програмного забезпечення

      Використовуючи методи розрахунку кошторису витрат на розробку програмного продукту, брати участь в розрахунку трудомісткості і вартості розробленого програмного забезпечення, враховуючи вихідні дані про складність алгоритмів, види інформації, що використовується, види контролю інформації тощо.Користуючись нормативною документацією, діючими прейскурантами, брати участь в розрахунку вартості інформаційних послуг.

Розрахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства і їх аналіз

      Використовуючи прийоми та методи розрахунку економічних показників, їх аналізу та механізми ринкової економіки, організовувати виробництво, прогнозувати діяльність та забезпечувати ефективність господарювання підприємства в умовах ринкової економіки на сучасному етапі.

Організація виробничої діяльності

      Використовуючи законодавчі і нормативні акти України, брати участь у веденні діловодства, складанні і оформленні організаційно-розпорядчих документів.Брати участь в аналізі виробничої  діяльності структурного підрозділу.Здійснювати контроль технологічної, виробничої, трудової дисципліни.Користуючись Законами України забезпечувати дотримання правил і норм безпеки життєдіяльності структурного підрозділу.Брати участь в дослідженні ринку організаційної техніки та програмного забезпечення.Володіти навичками використання загальних прийомів, способів та інструментів управління.

Надання консультаційних послуг

      Володіючи теоретичними знаннями спеціальних дисциплін, використовуючи довідкову літературу та технічну документацію, брати участь в наданні консультативних послуг щодо типу та конфігурації засобів електронної обчислювальної техніки, програмного забезпечення, технології розв'язування прикладних задач.